Warunki korzystania

Warunki korzystania

Regulamin świadczenia przez Motławianka Małgorzata Kaniewska-Bianga usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.zvonti.com obowiązuje od 01.12.2020 r.

A. Definicje stosowane w niniejszym regulaminie:

 1. regulamin ‐ niniejszy Regulamin,
 2. formularz rejestracyjny ‐ formularz uzupełniany przez Użytkownika niezalogowanego w celu założenia Konta,
 3. konto ‐ utworzone dla Użytkownika konto w Serwisie za pomocą którego może on korzystać z Serwisu,
 4. profil ‐ funkcjonalność Konta umożliwiająca Użytkownikowi wprowadzanie i przeglądanie wybranych informacji,
 5. eserwis ‐ serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.
 6. serwis umieszczony jest pod następującym adresem:www.zvonti.com
 7. usługi ‐ wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin;
 8. Usługodawca ‐ Motławianka Małgorzata Kaniewska-Bianga w Gdańsku, 80-855 ul.Wały Piastowskie 1/1508 Nip: 925-202-76-29
 9. adres elektroniczny Usługodawcy: support@zvonti.com,
 10. kodeks cywilny ‐ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459),
 11. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ‐ ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219),
 12. Użytkownik ‐ osoba fizyczna, lub osoba prawna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisu,
 13. Użytkownik niezalogowany ‐ osoba fizyczna, lub osoba prawna korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis, którzy nie wymagają założenia Konta,
 14. wizerunek ‐ wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
 3. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie umowy drogą elektroniczną,
 5. okoliczności wyłączające odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 6. tryb postępowania reklamacyjnego,

2. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Na żądanie Użytkownika Usługodawca udostępnia mu Regulamin także w inny sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

C. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. W ramach niniejszego regulaminu Usługodawca drogą elektroniczną świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazanych przez Użytkownika:

 1. wprowadzanie, przeglądanie i rezerwowanie ogłoszeń zamieszczanych w osobnym panelu na stronie serwisu przez Użytkowników w różnych kategoriach tematycznych w zależności od potrzeb.
 2. wprowadzanie, przeglądanie niezbędnych danych Użytkownika dotyczących oferowanych przez niego usług w wybranej z pośród dostępnych formie.
 3. wprowadzanie, przeglądanie niezbędnych danych przez użytkownika dotyczących zamieszczenia reklamy na stronie zvonti.com w wybranej, dostępnej formie.

2. Regulamin nie obejmuje świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczna usług dotyczących informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

D. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru oraz/lub wysłania Formularza rejestracyjnego na adres elektroniczny Usługodawcy.

2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:

 1. nazwy użytkownika (loginu),
 2. imienia i nazwiska Użytkownika,
 3. hasła, adresu email i telefonu komórkowego Użytkownika.

3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie obejmują treści o charakterze bezprawnym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 2. zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanej przez Użytkownika Nazwie Użytkownika. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest e-mail informujący o założeniu Konta.

5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.

6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu(Nazwy Użytkownika) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

9. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

E. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego zaakceptowaniu.

5. Usługobiorca ma bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności oferowania usług sprzecznych z prawem, nawołujących do łamania prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami i/lub zasadami współżycia społecznego.

F. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1.Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług objętych umową z Użytkownikiem.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
 2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 3. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
 4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4. Użytkownik ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie. Zmiana imienia lub nazwiska oraz loginu dokonywana jest w dowolnym momencie przez Usługodawcę na wniosek Użytkownika.

5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

6. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych,
 2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 3. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 4. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika, zawierających treści niezgodne z Regulaminem oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

9. Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych, które otrzymał od Użytkownika.

10. W celu realizacji umowy Usługodawca może przetwarzać, dane otrzymane od Użytkownika, które są niezbędne ze względu na właściwość usług świadczonych w ramach umowy zawartej z Użytkownikiem oraz niniejszego Regulaminu. Usługodawca w formularzach i informacjach przeznaczonych dla Użytkownika wyróżnia i oznacza te dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

G. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie.

2. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi, zasady ich pobierania, sposób naliczania z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług oraz sposób ich kalkulacji reguluje rozdział strony "Płatne usługi".

H. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY Z TYTUŁU ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.Usługodawca nie może zagwarantować, że Serwis jest wolny od wad, co nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku usunięcia wad na własny koszt niezwłocznie po ich zgłoszeniu przez Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści danych przekazywanych przez Użytkownika celem ich transmisji w sieci telekomunikacyjnej w ramach usługi objętej niniejszą umową, jeżeli:

 1. nie jest inicjatorem przekazu tych danych,
 2. nie wybiera odbiorcy przekazu danych,
 3. nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

5. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 2. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
 4. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
 5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 6. szkody powstałe na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 7. szkody powstałe na skutek nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje oraz wysokości opłat i kosztów określanych i pobieranych przez instytucje odpowiedzialne za procedury i decyzje związane pobytem obcokrajowców na terenie Polski.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść załączników zamieszczanych przez Użytkownika w serwisie.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i zgodność z prawdą informacji podanych w wnioskach przez Użytkownika

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

J. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1.Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu, pisemnie na adres Usługodawcy: Motławianka Małgorzata Kaniewska-Bianga, ul.Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, nip 925-202-76-29 lub mailowo na adres: support@zvonti.com.

K. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana w każdym czasie przez którąkolwiek ze stron za wypowiedzeniem, które wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Formą pisemną jest także oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez drugą stronę umowy.

2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług także poprzez złożenie wniosku o usunięcie swojego Konta w profilu użytkownika. Usługodawca ma obowiązek usunąć konto niezwłocznie po otrzymaniu wniosku nie później niż 48 godzin po jego wpłynięciu.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

 1. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
 2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 3. umieszczania w Serwisie lub na Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 4. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
 6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. O decyzji rozwiązania umowy o świadczenie Usług z przyczyn wskazanych w ust. 3 Usługodawca poinformuje Użytkownika w formie oświadczenia przesłanego za pomocą korespondencji elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia podjęcia decyzji. Rozwiązanie umowy następuje w momencie dostarczenia oświadczenia Użytkownikowi na skrzynkę poczty elektronicznej.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

L. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia którego dotyczy reklamacja.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@zvonti.com lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Motławianka Małgorzata Kaniewska-Bianga, ul.Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, nip 925-202-76-29 z dopiskiem „Reklamacja”

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, opis zdarzenia którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli reklamacja została złożona w formie listu poleconego, powinna ponadto zawierać odręczny podpis osoby składającej reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

M. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

 1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 3. w przypadkach wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej14‐dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

4. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 
Czat
Aby móc korzystać z czatu musisz być zalogowany Zaloguj się